Nařízení mimořádného opatření KHS JČ 15.9.2020

Výňatek z nařízení:  17-info

Všem osobám na celém území Jihočeského kraje se s účinností ode dne 21. září 2020 od 0:00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, které jsou prostory v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v budovách vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
 2. zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  1. děti do dvou let věku,
  2. děti v mateřské škole,
  3. žáky prvního stupně základních škol,
  4. osoby s poruchou intelektu,
  5. osoby s poruchou autistického spektra,
  6. osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejíž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
  7. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže, tělesné výchovy apod.
  8. osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů.
  9. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení)

Tímto mimořádným opatřením nejsou dotčeny povinnosti stanovené opatřeními MZ ČR s celostátní působností.